Училището

В СУ „Св.св.Кирил и Методий“гр.Криводол, обл.Враца се обучават 311 ученика в 15 паралелки от 1 до 12 клас, ефективна целодневна организация – 6 ЦДО. Конкурентноспособно средищно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация и условия за изяви в Кръжок «Приложни изкуства», Мажоретен състав, Клуб «Млад родолюбец», Еко- клуб «Ние сме бъдещето», изработване на новогодишни и великденски предмети с участие на родители и организиране на базар. Съвместно с библиотеката и читалището на община Криводол се организират тържества, детски утра, четения, презентации и приложни изкуства.

Извършените дейности по обновяване и модернизиране на материално-техническата база на училището, съобразен с финансовите възможности на СУ превръща всички стаи в позитивно място за учене и работа: Нов съвременен кабинет по география, конструиране на мебели, работилница за занятия по интереси, 2 компютърни кабинети, кабинет по история, съвременен кухненски блок с тренировъчен бар – за практическа дейност на специалностите по професионално направление „Сервитьор – барман“
Създадена е организация за поддръжка на сградния фонд и цветни алеи, място за отдих на ученици и персонал.
Осигурено е 24 часово видеонаблюдение –100% с 20 броя камери и строг пропусквателен режим. Организирано е столово хранене, осигурен безплатен транспорт и работни костюми за практика.

Педагогическия колегиум – екип от 32 отговорни личности проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творчество и критично мислене в осъществяването на ОВП за утвърждаване на учениците като граждани на Република България, ЕС и света – конкурентни, знаещи и можещи, непрекъснато повишават професионалната си квалификация и 25 са с V, IV, III, II и I ПК; работят по ОП, регионални програми, Квалификационни форми, допринасящи, кариерно и личностно развитие, вътрешноинституционални форми за квалификация.

Професиите и специалностите, по които се подготвят учениците се актуализират и осъвременяват,за да отговарят на нуждите от добре подготвени специалисти в областта на икономиката и туризма. Завършилите професионално обучение могат да работят във всички обекти в системата на общественото хранене в България и чужбина и да отворят собствени обекти.Налице са реални шансове за реализация на пазара на труда.

Планиран прием за уч. 2020 / 2021 г.:
I клас– 20;
V клас–42;
VIII клас – ½ паралелка професия„Оператор в дървообработването“, специалност „Производство на мебели“
-½ паралелка -професия „ Готвач“ , специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“
Това е причина и възможност учениците да изберат СУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Криводол.